Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκεύη
Κυριακή
20.00 - 22.00
Ότι Προκύψει
22.00 - 24.00 Το παιδί της Θεσσαλονίκης
21.00 - 23.00 Ότι Προκύψει
20.00 - 22.00
Μαινόμενοι Τράγοι
20.00 - 22.00
Μαινόμενοι Τράγοι
22.00 - 24.00
Μουσική στον Αέρα
20.00 - 22.00 Μουσικά Μονοπάτια
18.00 - 200.00 Ότι Προκύψει
20.00 - 22.00
Μουσική στον Αέρα
Σαββάτο
22.00 - 24.00
Μουσική στον Αέρα
22.00 - 24.00
Το παιδί της Θεσσαλονίκης